ලැබුවා වූ 2019 නව වසර සෞභාග්‍යමත් වසරක් වේවා !

Happy, Prosperous New Year - 2019 !

Divisional Secretariat, Kekirawa on 01.01.2019

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Merry X'mas !

xmas 2018

Wishing Merry X'mas to All !

ප්‍රීතිමත් නත්තලක් වේවා !

 

"සවිබලයයි සමෘද්ධියයි - ඉසුරු ගෙනෙන ගොවි ගෙදරයි" ආදර්ශ ගෙවතු පිළිබඳ ප්‍රතිලාභීන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

 

අරමුණ : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කොටගෙන ඔවුනගේ ගෙවතු නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කොට චිරස්ථායීව පවත්වාගෙන යෑම දැනුම්වත් කිරීම.

 ස්ථානය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 දිනය : 2018 දෙසැම්බර් 18

 සහභාගිත්වය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් ඇතුළු සම්පත්දායකයින් හා නිලධාරින් 60 කි.

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන - නව ව්‍යවසායකින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018 ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන - නව ව්‍යවසායකින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

අරමුණ : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කොටගෙන නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ව ඇති තරුණ තරුණයින්ගේ ගැටලු, අලෙවි අවස්ථා හා පසු විපරම් කටයුතු පිළිබඳ ව ඔවුන් දැනුම්වත් කොට සාර්ථක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් ඇති කිරීම

ස්ථානය : ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කැකිරාව

දිනය : 2018 දෙසැම්බර් 19

සහභාගිත්වය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි තරුණ ප්‍රතිලාභීන් ඇතුලු සම්පත්දායකයින් හා නිලධාරින් 60

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

සමෘද්ධි කළමණාකරුවන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් විපර්යකාරකයන් ලෙස ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

Samurdhi Managers & Samurdhi Development Officers as Changers At Local Level Training Program - 2018

tp02

අරමුණ

Aim

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය හා ඍජුවම සම්බන්ධව සිටින නිලධාරින් ගේ ආකල්පය වැඩිදියුණු කොට විපර්යකාරකයන් ලෙස බලගැන්වීම.

Improving the attitude of the officers directly related to the Samurdhi campaign in the Kekirawa Divisional Secretariat and empowering them as changers.

ස්ථානය

Venue

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ‍රැස්වීම් ශාලාව

Kekirawa Divisional Secretariat Auditorium

දිනය

Date

2018 දෙසැම්බර් 15

2018 December 15

වෙලාව

Time

උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා

8.30 AM to 4.30PM

සහභාගිත්වය

Participation

කැකිරාව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි නිලධාරින් හා සම්පත් දායක ඇතුළු නිලධාරින් 50 දෙනා

The 50 Samurdhi Officers and Resource persons in Kekirawa Divisional Secretary Division

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

News & Events

01
Jan2019
Happy New Year - 2019 !

Happy New Year - 2019 !

ලැබුවා වූ 2019 නව වසර සෞභාග්‍යමත් වසරක්...

24
Dec2018
Merry X'mas !

Merry X'mas !

Merry X'mas ! Wishing Merry X'mas to...

Scroll To Top