ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන - නව ව්‍යවසායකින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018 ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන - නව ව්‍යවසායකින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

අරමුණ : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කොටගෙන නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ව ඇති තරුණ තරුණයින්ගේ ගැටලු, අලෙවි අවස්ථා හා පසු විපරම් කටයුතු පිළිබඳ ව ඔවුන් දැනුම්වත් කොට සාර්ථක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් ඇති කිරීම

ස්ථානය : ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කැකිරාව

දිනය : 2018 දෙසැම්බර් 19

සහභාගිත්වය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි තරුණ ප්‍රතිලාභීන් ඇතුලු සම්පත්දායකයින් හා නිලධාරින් 60

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

News & Events

01
Jan2019
Happy New Year - 2019 !

Happy New Year - 2019 !

ලැබුවා වූ 2019 නව වසර සෞභාග්‍යමත් වසරක්...

24
Dec2018
Merry X'mas !

Merry X'mas !

Merry X'mas ! Wishing Merry X'mas to...

Scroll To Top