"සවිබලයයි සමෘද්ධියයි - ඉසුරු ගෙනෙන ගොවි ගෙදරයි" ආදර්ශ ගෙවතු පිළිබඳ ප්‍රතිලාභීන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

 

අරමුණ : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කොටගෙන ඔවුනගේ ගෙවතු නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කොට චිරස්ථායීව පවත්වාගෙන යෑම දැනුම්වත් කිරීම.

 ස්ථානය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 දිනය : 2018 දෙසැම්බර් 18

 සහභාගිත්වය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් ඇතුළු සම්පත්දායකයින් හා නිලධාරින් 60 කි.

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

News & Events

01
Jan2019
Happy New Year - 2019 !

Happy New Year - 2019 !

ලැබුවා වූ 2019 නව වසර සෞභාග්‍යමත් වසරක්...

24
Dec2018
Merry X'mas !

Merry X'mas !

Merry X'mas ! Wishing Merry X'mas to...

Scroll To Top